Close
Vyber jazyk
Bratislava Bratislava
Slovensko
Bratislava
Ukrajina
Kyjev
Lotyšsko
Riga
Bělorusko
Minsk
Česko
Praha Brno
Spojené státy
New York
+421 915 543 355
Call center working hours: pondělí až sobota, 8:00 to 18:00. After 18:00, you can write to us via messengers
Darovat úklid Darovat úklid
Call center working hours: pondělí až sobota, 8:00 to 18:00. After 18:00, you can write to us via messengers
Call center working hours: pondělí až sobota, 8:00 to 18:00. After 18:00, you can write to us via messengers
Darovat úklid Darovat úklid
Slovensko
Ukrajina
Lotyšsko
Bělorusko
Česko
Spojené státy

Verejná dohoda (dohoda o verejnej ponuke)

Verzia 30.06.2023 r.
Táto zmluva definuje postup pri poskytovaní rozsahu služieb pre prístup a používanie platformy a výber pracovných objednávok, ako aj vzájomné práva, povinnosti a postup vo vzťahoch medzi vlastníkom platformy - EMFI GROUP, s. r. o. (ďalej len "vlastník platformy"), zastúpeným riaditeľkou Roman Varenyk, konajúcou na základe Charty, a akoukoľvek osobou - Klientom Platformy (ďalej len "Klient Platformy"), ktorý prijal (akceptoval) verejnú ponuku (ponuku) na uzavretie tejto Zmluvy, ďalej len "Zmluvné strany". Prístupom k materiálom a službám Platformy sa má za to, že Klient Platformy pristúpil k tejto Zmluve o verejnej ponuke, čo znamená, že Klient Platformy sa oboznámil so všetkými podmienkami tejto Zmluvy o verejnej ponuke a súhlasí s nimi bez akýchkoľvek obmedzení a výhrad v súlade s článkom Občianskeho zákonníka Slovensko. Zmluva o verejnej ponuke (Zmluva o verejnej ponuke) na poskytovanie prístupu a používanie Platformy (ďalej len "Zmluva") je určená neobmedzenému počtu osôb a je oficiálnou verejnou ponukou Majiteľa Platformy na uzavretie Zmluvy o poskytovaní prístupu a používaní Platformy s ktorýmkoľvek Klientom Platformy.
I. Všeobecné ustanovenia
II. Pojmy a definície
III. Predmet zmluvy
IV. Právo na prístup a používanie platformy
V. Služby na zadávanie objednávok na upratovacie práce
VI. Náklady a postup platieb
VII. Zodpovednosť zmluvných strán
VIII. Dôvernosť
IX. Postup pri podávaní sťažností a riešení sporov
X. Okolnosti vyššej moci
XI. Ukončenie zmluvy
XII. záverečné ustanovenia
XIII. Prílohy k zmluve

I. Všeobecné ustanovenia

 • Táto dohoda sa uzatvára udelením úplného a bezpodmienečného súhlasu (akceptácie) Klienta Platformy s uzavretím dohody v plnom rozsahu, a to bez podpisu písomného vyhotovenia dohody zmluvnými stranami.
 • Dohoda je právne záväzná v súlade s článkami Občianskeho zákonníka Slovensko a je rovnocenná s Dohodou podpísanou Zmluvnými stranami.
 • Klient Platformy potvrdzuje skutočnosť oboznámenia sa a prijatia všetkých podmienok tejto Zmluvy v plnom rozsahu akceptáciou.
 • Za prijatie tejto Zmluvy o verejnej ponuke sa považuje akýkoľvek z nasledujúcich úkonov:

  • skutočnosť registrácie Klienta Platformy na Platforme;
  • platba za služby Vlastníka platformy za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.

II. Pojmy a definície

Pojmy a definície použité v tejto dohode majú nasledujúci význam:

 • "Zmluva o verejnej ponuke" znamená verejnú zmluvu, ktorej vzor je zverejnený na platforme;
 • "Akceptácia" znamená úplný a bezpodmienečný súhlas Klienta Platformy s uzavretím tejto Zmluvy v plnom rozsahu bez toho, aby Zmluvné strany podpísali písomné vyhotovenie Zmluvy;
 • "Služby" - služba alebo viaceré služby poskytované Vlastníkom Platformy Klientovi Platformy, ako sú definované v podmienkach tejto Zmluvy;
 • "Platforma" - internetová stránka vo vlastníctve Vlastníka platformy, prostredníctvom ktorej sa poskytujú Služby podľa tejto Zmluvy na realizáciu Objednávok na upratovanie a uskutočňuje sa interakcia medzi Klientom platformy a Dodávateľmi. Prístup k Platforme sa poskytuje prostredníctvom zariadení pripojených na internet prostredníctvom webovej stránky whale.sk;
 • "Vlastník platformy" znamená spoločnosť EMFI GROUP, s. r. o.;
 • "Klient Platformy" - fyzická a/alebo právnická osoba (zastúpená zástupcom), ktorá prijala túto Zmluvu o verejnej ponuke na poskytnutie prístupu a používanie Platformy;
 • "Dodávateľ" - fyzická osoba, ktorá prešla registračným postupom na Platforme ako osoba, ktorá je pripravená realizovať Objednávku na upratovacie práce a vykonáva práce na základe konkrétnej Objednávky v súlade s Pravidlami upratovania a inými normami prijatými Vlastníkom Platformy;
 • "Osobný účet" "Môj účet" - časť Platformy, do ktorej má prístup len Klient Platformy po zadaní prihlasovacieho mena a hesla, ktoré sú známe len jemu. Osobný účet Klienta Platformy obsahuje kontaktné údaje Klienta Platformy, informácie o zadaných Pokynoch vrátane stavu ich realizácie, ako aj Osobný účet a informácie o bonusovom programe.
 • "Objednávka" znamená ponuku Klienta Platformy na vykonanie upratovacích služieb alebo iných prác, z ktorej vyplýva úmysel Klienta považovať sa v prípade jej prijatia za osobu, ktorá uzavrela Zmluvu o upratovaní priestorov. Objednávku zadáva Klient prostredníctvom funkcionality Platformy a musí obsahovať všetky podstatné podmienky Zmluvy o vykonaní upratovacích služieb alebo iných prác, ako sú: názov prác, miesto výkonu, čas výkonu a cena.
 • "Štandardný zoznam upratovacích prác" znamená zoznam prác a činností, ktoré je potrebné vykonať v rámci realizácie Objednávky, ktorý je uvedený v Predpise pre vykonávanie upratovacích prác, ktorý je prílohou tejto Zmluvy.
 • "Akceptácia Objednávky" znamená potvrdenie o prijatí ponuky Klienta Platformy na poskytnutie upratovacích služieb alebo iných prác, vykonané formou Objednávky Klienta Platformy. Akceptáciu Objednávky vykoná Vlastník Platformy zaslaním správy Klientovi Platformy vo forme SMS správy alebo využitím funkcionality Platformy.
 • "Bonusový program" znamená vernostný program vytvorený Vlastníkom Platformy a obsahujúci určité výhody, stimuly atď. ktoré sú poskytované po poskytnutí určitého množstva upratovacích služieb.

Ostatné pojmy použité v tejto ponuke sú definované v súlade s výkladom vytvoreným na internete, obchodnými zvyklosťami a platnými právnymi predpismi Slovensko.

III. Predmet dohody

 • V súlade s podmienkami tejto dohody poskytne vlastník platformy klientovi platformy celý rad služieb vrátane:

  • právo na prístup a používanie Platformy v rámci jej funkčných možností;
  • zadávanie Objednávok na vykonanie čistiacich prác;
  • ako aj ďalšie doplnkové služby.
 • Klient Platformy akceptuje túto Zmluvu zadaním Objednávky na Platforme, čím akceptuje podmienky tejto Zmluvy v plnom rozsahu, bez akýchkoľvek výhrad alebo výnimiek. Ak Klient nesúhlasí s niektorým z dokumentov zverejnených na Platforme, nie je oprávnený používať Platformu.

IV. Právo na prístup a používanie Platformy

 • Vlastník Platformy má výlučné vlastnícke práva k Platforme a udeľuje Klientom Platformy právo na jej používanie. Právo používať Platformu poskytuje Klientovi Platformy prístup ku všetkým funkciám Platformy, materiálom na nej zverejneným, zadávaniu Objednávok, vytvoreniu Osobného účtu a účasti v Bonusovom programe.
 • Klient Platformy má právo na prístup a používanie Platformy po registrácii na Platforme aj bez nej. Bez registrácie na Platforme má Klient Platformy prístup ku všetkým materiálom zverejneným na Platforme, ako aj prístup k funkciám Platformy na zadávanie Objednávok. Klient Platformy má právo kedykoľvek sa na Platforme zaregistrovať.

Registrácia na Platforme a osobný účet

 • Klient Platformy môže na Platforme absolvovať registračný postup, v dôsledku ktorého sa vytvorí jedinečný účet Klienta Platformy a umožní sa mu prístup k Osobnému účtu - "Môj účet".
 • Klient Platformy sa na Platforme zaregistruje pomocou e-mailovej adresy a hesla, ktoré sú známe len jemu, alebo sa prihlási prostredníctvom svojho účtu na sociálnych sieťach. Pri registrácii Klient Platformy uvedie aj ďalšie informácie: adresu bydliska, kontaktné telefónne číslo a klikne na tlačidlo "Vytvoriť účet". Za dátum registrácie na Platforme sa považuje dátum vytvorenia osobného účtu Klientom Platformy.
 • Klient Platformy potvrdzuje, že je výlučne zodpovedný za bezpečnosť údajov použitých na prihlásenie do Osobného účtu.
 • Klient Platformy potvrdzuje a ručí za to, že všetky úkony, ktoré sú pre Klienta Platformy stanovené v tomto dokumente a zverejnené na Platforme, vykonáva osoba, ktorej údaje boli Majiteľovi Platformy poskytnuté počas registračného postupu.
 • Klient Platformy nesie výhradnú zodpovednosť za všetky úkony, ktoré vykoná na Platforme, a za ich dôsledky. Všetky úkony Klienta Platformy na Platforme pod jeho účtom sa považujú za vykonané Klientom Platformy.
 • Klient Platformy má právo kedykoľvek zmeniť údaje, ktoré uviedol počas registrácie na Platforme vo svojom osobnom účte, a to kliknutím na tlačidlo "Zmeniť účet".
 • Na Osobnom účte Klienta Platformy sa zobrazujú ním zadané Príkazy.
 • Vlastník Platformy má právo požadovať od Klienta Platformy potvrdenie údajov poskytnutých počas registrácie a požadovať v tejto súvislosti podporné dokumenty.

Práva a povinnosti strán týkajúce sa používania platformy

 • Vlastník Platformy sa zaväzuje:

  • prijať všetky možné opatrenia na zabezpečenie nepretržitého prístupu k Platforme pre Klientov Platformy, ako aj udržiavať deklarovanú funkčnosť Platformy vo funkčnom stave;
  • poskytovať Klientom Platformy podporu pri používaní Platformy, konkrétne poskytovať poradenstvo pri registrácii a používaní Osobného účtu, odstraňovať technické problémy a včas reagovať na akékoľvek iné otázky Klientov Platformy súvisiace s prevádzkou Platformy;
  • vykonávať reklamnú propagáciu Platformy na vlastné náklady s cieľom zvýšiť atraktívnosť Platformy na trhu.
 • Vlastník platformy je oprávnený:

  • zasielať informačné a reklamné správy Klientovi Platformy na e-mailovú adresu a na telefónne číslo uvedené Klientom Platformy v Osobnom účte. Klient týmto súhlasí so zasielaním takýchto informácií.
 • Klient Platformy sa zaväzuje:

  • používať Platformu osobne a neprevádzať prístupové práva k Osobnému účtu na tretie osoby;
  • používať Platformu na výkon svojich práv a povinností pri zadávaní Objednávok na upratovanie priestorov a iné práce;
  • používať informácie a materiály zverejnené na Platforme len pre vlastné potreby a v žiadnom prípade tieto materiály nešíriť bez výslovného súhlasu Majiteľa Platformy;
  • pri používaní Platformy dodržiavať požiadavky platných právnych predpisov Slovensko, ustanovenia tejto zmluvy a všetky ostatné dokumenty zverejnené na Platforme;
  • zdržať sa konania zameraného na destabilizáciu prevádzky Platformy, pokusu o neoprávnený prístup k Platforme, duševnému vlastníctvu na nej zverejnenému, ako aj akéhokoľvek iného konania, ktoré porušuje práva Vlastníka Platformy a/alebo tretích strán;
  • bezodkladne informovať Majiteľa platformy o všetkých prípadoch prístupu tretích strán na Platformu pod účtom Klienta Platformy s príslušnou žiadosťou o zablokovanie účtu Majiteľovi platformy a vyžiadať si od Majiteľa platformy údaje na registráciu nového účtu Klienta Platformy;
  • najneskôr do troch kalendárnych dní odo dňa zmeny aktualizovať osobné údaje a ďalšie informácie poskytnuté počas registrácie s cieľom zabezpečiť ich presnosť, relevantnosť a úplnosť.

Duševné vlastníctvo

 • Všetky predmety (akékoľvek výsledky duševnej činnosti) zverejnené na platforme, vrátane, ale nielen: informačných materiálov vyjadrených v akejkoľvek objektívnej forme, vrátane formy videa, grafických obrázkov, textu a iných materiálov, podliehajú výhradným právam vlastníka platformy alebo iných osôb, s ktorými sa vlastník platformy dohodol na použití a umiestnení týchto predmetov na platforme.
 • Klient Platformy nesie výhradnú zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré vykonal prostredníctvom svojho osobného účtu, ako aj za všetky následky, ktoré takéto použitie spôsobilo alebo mohlo spôsobiť.
 • Klient Platformy je zodpovedný za svoje vlastné konanie v súvislosti s vytváraním a zverejňovaním komentárov na Platforme v súlade s platnou legislatívou Slovensko.
 • Pri používaní Platformy je Klientovi zakázané sťahovať, ukladať, zverejňovať, distribuovať a poskytovať prístup k akýmkoľvek informáciám alebo ich inak používať, ktoré

  • obsahujú hrozby, diskreditujú, urážajú, ponižujú česť a dôstojnosť alebo obchodné meno alebo porušujú súkromie iných používateľov alebo tretích strán;
  • porušuje práva maloletých;
  • sú vulgárne alebo obscénne, obsahujú vulgárne výrazy, pornografické obrázky a texty alebo scény sexuálnej povahy;
  • obsahuje scény násilia alebo neľudského zaobchádzania so zvieratami;
  • obsahuje opis prostriedkov a metód samovraždy, akékoľvek nabádanie na spáchanie samovraždy;
  • podporuje a/alebo prispieva k podnecovaniu rasovej, náboženskej, etnickej nenávisti alebo nepriateľstva, propaguje fašizmus alebo ideológiu rasovej nadradenosti;
  • obsahuje extrémistické materiály;
  • podporuje trestnú činnosť alebo obsahuje rady, návody alebo usmernenia na páchanie trestnej činnosti;
  • obsahuje informácie s obmedzeným prístupom vrátane, ale nielen, štátneho a obchodného tajomstva, informácií o súkromnom živote tretích strán;
  • obsahuje reklamu;
  • má podvodný charakter;
  • je duševným vlastníctvom tretích strán, ktoré nedali Klientovi platformy povolenie na jeho používanie, ako aj porušuje iné práva a záujmy občanov a právnických osôb alebo požiadavky právnych predpisov Slovensko.
 • Používaním Platformy Klient Platformy dáva Vlastníkovi Platformy súhlas na zasielanie reklamných a/alebo informačných materiálov prostredníctvom SMS služieb, e-mailu a pod.

V. Služby na zadávanie objednávok na upratovacie práce

Všeobecné ustanovenia

 • Klient Platformy zadáva a Vlastník Platformy poskytuje Dodávateľom prístup k Objednávkam na vykonanie čistiacich prác za podmienok dohodnutých v každej konkrétnej Objednávke prostredníctvom funkcionality Platformy.
 • Objednávateľ Platformy uvedie v Objednávke všetky podmienky Zmluvy o vykonaní upratovacích služieb. Zmluva o vykonaní upratovacích služieb sa považuje za uzavretú medzi Klientom Platformy a Dodávateľom za podmienok uvedených v Objednávke len vtedy, ak je Objednávka potvrdená Vlastníkom Platformy.
 • Vlastník platformy sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie na postúpenie Objednávky Klienta platformy na realizáciu. V prípade nemožnosti prijatia Objednávky na vykonanie Vlastník platformy bezodkladne informuje Klienta Platformy.
 • Vlastník platformy zabezpečí riadne vykonanie Objednávok Dodávateľom v súlade so štandardmi upratovania uvedenými v Pravidlách upratovania, ktoré sú prílohou tejto Zmluvy.

Postup zadávania objednávok

 • Objednávateľ Platformy zadá Objednávku na vykonanie upratovacích služieb prostredníctvom funkcionality Platformy, v ktorej uvedie miesto, dátum a čas vykonania prác, rozsah prác v súlade so Štandardným zoznamom upratovacích služieb, ako aj ďalšie podmienky, ktoré nie sú zahrnuté v Štandardnom zozname upratovacích služieb. Dodatočné podmienky upratovania, ako aj ich cena, sú uvedené vo funkcii Platformy na zadanie Objednávky.
 • Na základe podmienok uvedených Klientom Platformy v Objednávke sa vypočítajú náklady na Objednávku. Ak Klient Platformy súhlasí s nákladmi na Objednávku, vyberie spôsob platby za Objednávku a klikne na tlačidlo "Uskutočniť objednávku".
 • Po ukončení postupu zadávania Objednávky dostane Klient Platformy potvrdenie o prijatí Objednávky na vykonanie vo forme správy zaslanej formou SMS na telefónne číslo uvedené Klientom Platformy alebo na e-mailovú adresu uvedenú Klientom Platformy.
 • Objednávka sa považuje za zadanú Klientom Platformy po prijatí potvrdenia o prijatí Objednávky bez ohľadu na zvolený spôsob platby.
 • Klient Platformy má právo kedykoľvek po zadaní Objednávky zmeniť jej podmienky telefonickým oznámením Majiteľovi Platformy alebo prostredníctvom funkčnosti Osobného účtu. Ak zmena podmienok Objednávky vedie k zmene ceny Objednávky, Majiteľ Platformy vykoná tieto zmeny a oznámi ich Klientovi Platformy prostredníctvom SMS, telefonicky alebo e-mailom, alebo prostredníctvom funkcionality Osobného účtu Klienta.
 • Klient Platformy má právo kedykoľvek zrušiť zadanú Objednávku za nasledujúcich podmienok:

  • V prípade zrušenia Objednávky viac ako 12 hodín pred časom jej vykonania záväzky Zmluvných strán v súvislosti s touto Objednávkou zanikajú a prípadná zálohová platba sa Klientovi Platformy vráti;
  • V prípade zrušenia zadanej Objednávky menej ako 12 hodín pred jej vykonaním sa záväzky Zmluvných strán týkajúce sa tejto Objednávky ukončia, ale Klientovi Platformy bude uložená pokuta vo výške 15 EUR. Prípadná záloha bude Klientovi Platformy vrátená po odpočítaní uvedenej pokuty.

Povinnosti strán týkajúce sa objednávok

 • Vlastník platformy je povinný:

  • Vynaloží všetko úsilie na zabezpečenie toho, aby Zhotoviteľ plnil Objednávky pre Klientov Platformy;
  • zabezpečiť, aby Zhotoviteľ plnil Objednávky na upratovanie v súlade s normami upratovania, ktoré sú v súlade s predpismi o upratovaní;
  • V prípade nemožnosti zabezpečiť splnenie zadanej Objednávky v termínoch dohodnutých v Objednávke, včas, najneskôr však 2 hodiny pred časom plnenia uvedeným v Objednávke, informovať Objednávateľa Platformy;
  • Zohľadniť želania Objednávateľa Platformy týkajúce sa postupu vykonávania čistiacich prác a informovať o nich Zhotoviteľov pred začatím čistiacich prác;
  • viesť evidenciu Objednávok Klienta Platformy s premietnutím ich podmienok a nákladov do Osobného účtu Klienta Platformy;
 • Klient Platformy sa zaväzuje:

  • Pri zadávaní Objednávok uvádzať presné informácie o podmienkach Objednávky vrátane veľkosti priestorov a podmienok upratovania;
  • oboznámiť sa so štandardnými podmienkami upratovania v súlade s Pravidlami upratovania a pri zadávaní Objednávky uviesť potrebné dodatočné podmienky upratovania;
  • včas zaplatiť za upratovacie služby v súlade s podanou Objednávkou, podmienkami tejto Zmluvy atď;
  • Uľahčiť vykonanie Objednávky, umožniť prístup do priestorov na upratovacie práce, prejaviť zdvorilosť voči Zhotoviteľovi pri vykonávaní Objednávky;
  • V prípade akýchkoľvek sporov počas realizácie Objednávky zo strany Zhotoviteľa o tom bezodkladne informovať Vlastníka nástupišťa;
  • po ukončení všetkých čistiacich prác Zhotoviteľom prevziať výsledky týchto prác a v prípade akýchkoľvek nedostatkov ich ihneď po ukončení prác oznámiť Vlastníkovi nástupišťa.

VI. Náklady a postup platby

 • Náklady na upratovacie služby sa dohodnú v každej konkrétnej objednávke a závisia od rozsahu upratovacích prác, ako aj od ďalších podmienok upratovania. Rozsah prác sa určí v závislosti od počtu izieb a kúpeľní v priestoroch Klienta Platformy.
 • Cena služieb podľa tejto Zmluvy sa môže líšiť pri uplatnení bonusového programu pre Klientov Platformy. Podmienky bonusového programu a zľavy, ktoré získa Klient Platformy, zverejní Vlastník Platformy v Osobnom účte Klienta Platformy.
 • Klient Platformy si zvolí spôsob platby za Objednávku pri jej zadávaní s využitím funkcionality Platformy. Platbu za Služby je možné uskutočniť v hotovosti a bankovým prevodom.
 • Ak si Klient Platformy zvolí hotovostnú formu platby, náklady na Objednávku budú Zhotoviteľovi uhradené po ukončení prác podľa Objednávky.
 • Ak si Klient Platformy zvolí bezhotovostnú formu platby, potom bude pri zadávaní Objednávky s využitím funkcionality Platformy presmerovaný na internetové acquiringové služby a zaplatí bankovou kartou.
 • Vlastník Platformy nespracúva a neuchováva údaje o bankových kartách Klienta, dôvernosť týchto informácií zabezpečuje internetová acquiringová banka.
 • V prípade vrátenia ceny služieb Klientovi Platformy pri bezhotovostnej platbe prostredníctvom internetového acquiringového servisu sa zaplatená suma vráti Klientovi Platformy na bankovú kartu, z ktorej bola platba vykonaná.

VII. Zodpovednosť zmluvných strá

 • V prípade neplnenia/nesprávneho plnenia tejto Zmluvy nesú Zmluvné strany zodpovednosť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovensko.
 • Vlastník Platformy nezodpovedá za technické problémy vo fungovaní Platformy spôsobené dôvodmi na strane poskytovateľov komunikácie, prístupu na internet, serverov, počítačového alebo telefónneho vybavenia, softvéru.
 • Vlastník platformy zabezpečí, aby dodávatelia vykonávali upratovacie práce v súlade s normami upratovania stanovenými v predpisoch o upratovaní.
 • Ak v priebehu vykonávania prác podľa Objednávky Zhotoviteľ spôsobil škodu na majetku Objednávateľa Platformy v dôsledku hrubého porušenia noriem pre upratovanie, použitia čistiacich prostriedkov a čistiacich prostriedkov, ktoré nespĺňajú normy pre upratovanie podľa tejto Zmluvy, tieto budú odstránené na náklady Zhotoviteľa.
 • Vlastník Platformy bude vystupovať ako sprostredkovateľ pri riešení sporov medzi Objednávateľom Platformy a Zhotoviteľom.
 • Vlastník platformy nezodpovedá za porušenia, ku ktorým došlo bez jeho zavinenia, za chyby, opomenutia, prerušenia, vymazania, nedostatky, oneskorenia pri spracovaní alebo prenose údajov, poruchy komunikačných liniek, krádež, zničenie alebo neoprávnený prístup tretích osôb k duševnému vlastníctvu zverejnenému na platforme. Vlastník platformy nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické poruchy alebo iné problémy akýchkoľvek telefónnych sietí alebo služieb, počítačových systémov, serverov alebo poskytovateľov, počítačového alebo telefónneho vybavenia, softvéru, poruchy e-mailových služieb alebo skriptov z technických dôvodov. Vlastník platformy tiež nezodpovedá za súlad Platformy ako celku alebo jej častí (sekcií) s očakávaniami Klientov Platformy, bezchybnú a neprerušovanú prevádzku Platformy, ukončenie prístupu Klientov Platformy k Platforme a duševnému vlastníctvu zverejnenému na Platforme, bezpečnosť prihlasovacieho mena a hesla Klientov Platformy umožňujúceho prístup do určitých sekcií Platformy, straty, ktoré vzniknú Klientom Platformy v dôsledku technických porúch hardvéru alebo softvéru.
 • Vlastník Platformy v žiadnom prípade nezodpovedá Klientom Platformy ani tretím stranám za akékoľvek priame, nepriame, neúmyselné škody vrátane ušlého zisku alebo stratených údajov, poškodenia cti, dôstojnosti alebo obchodnej povesti vyplývajúce z používania Platformy alebo duševného vlastníctva zverejneného na Platforme. V každom prípade sa zmluvné strany dohodli, že výška strát a zodpovednosti Vlastníka platformy voči Klientovi platformy za akékoľvek porušenia súvisiace s používaním Platformy alebo porušením tejto zmluvy je zmluvnými stranami obmedzená na sumu 50 EUR.

VIII. Dôvernosť

 • Zmluvné strany sa zaväzujú nezverejňovať dôverné informácie, ktorými sa rozumie obsah tejto zmluvy a všetky údaje, ktoré si zmluvné strany navzájom poskytli v súvislosti s plnením tejto zmluvy, okrem iného vrátane

  • osobné údaje klientov Platformy, ktorí zadali objednávku, ako aj údaje týkajúce sa identity klientov Platformy, ktoré sa zmluvné strany dozvedeli v priebehu plnenia tejto dohody;
  • osobné údaje Vykonávateľov objednávok, ako aj údaje týkajúce sa totožnosti Vykonávateľa, ktoré sa Strany dozvedeli v priebehu plnenia tejto Dohody. Neotvárať a nesprístupňovať tieto informácie všeobecne alebo konkrétne tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Strany tejto Zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií o Objednávke Zhotoviteľovi.
 • Povinnosť zmluvných strán nezverejniť dôverné informácie a nepoužiť ich na škodu druhej zmluvnej strany sa nevzťahuje na verejne dostupné informácie a informácie, ktoré sú v právnych predpisoch uvedené ako informácie, ktoré nie sú dôverné.

IX. Riešenie sporov

 • Všetky spory a nezhody medzi zmluvnými stranami, ktoré môžu vzniknúť na základe tejto dohody, ak sa nevyriešia rokovaním, budú posudzovať súdy v mieste sídla vlastníka platformy v súlade s Slovensko právom.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že využijú postup predsúdneho riešenia sporov.
 • Všetky nároky Objednávateľov Platformy súvisiace s realizáciou a úhradou Objednávok, vrátane nárokov týkajúcich sa kvality služieb Dodávateľa, ako aj iné spory týkajúce sa náhrady škody spôsobenej v priebehu realizácie Objednávok, budú predmetom posudzovania za účasti Vlastníka Platformy.
 • Objednávateľ Platformy má právo uplatniť reklamácie týkajúce sa kvality prác vykonaných v rámci Objednávky počas realizácie Objednávky alebo po jej ukončení, najneskôr však do 24 hodín od momentu realizácie Objednávky. Toto ustanovenie sa vzťahuje na prípady poškodenia majetku Klienta Platformy počas realizácie Objednávky.
 • Reklamácie majetkovej škody zaslané v lehote dlhšej ako 24 hodín od momentu vykonania Objednávky môžu byť prijaté na posúdenie, ak je majetková škoda skrytej povahy, t. j. nie je možné ju zistiť jednoduchou vizuálnou kontrolou, ako aj v prípade, že Klient Platformy predloží dôkazy, z ktorých jednoznačne vyplýva, že majetková škoda vznikla v dôsledku činnosti Zhotoviteľa.
 • Pri podávaní reklamácie týkajúcej sa škody na majetku poskytne Klient Platformy v záujme zjednodušenia postupu posudzovania reklamácie fotografie alebo videozáznamy majetku, na ktorých je jasne viditeľná škoda, ako aj, ak sú k dispozícii, poskytne informácie o okolnostiach, ktoré spôsobili škodu na majetku.
 • Vlastník Platformy má právo nezohľadniť nároky Klienta Platformy týkajúce sa kvality prác vykonaných na základe Objednávky, ak

  • Klient Platformy podal reklamáciu na kvalitu poskytnutých Služieb v lehote dlhšej ako 24 hodín odo dňa vykonania Objednávky, pričom neexistujú objektívne dôvody na neskoršie odvolanie;
  • ak sa v priebehu posudzovania reklamácie zistia okolnosti, ktoré naznačujú, že Objednávateľ uviedol Vlastníka platformy a Zhotoviteľa do omylu s cieľom získať neoprávnený finančný prospech;
 • Posúdenie otázok náhrady hodnoty poškodeného majetku v peňažnom vyjadrení sa vykoná s prihliadnutím na okolnosti poškodenia majetku, výšku škody, hodnotu majetku a prirodzené opotrebenie majetku.

X. Okolnosti vyššej moci

 • Zmluvné strany sa zbavujú zodpovednosti za nesplnenie alebo nesprávne splnenie záväzku (povinností podľa tejto zmluvy), ak vzniklo v dôsledku vyššej moci.
 • Vyššia moc v tejto dohode znamená akékoľvek okolnosti, ktoré vznikli nezávisle od vôle alebo v rozpore s vôľou alebo želaním zmluvných strán a ktoré nemožno predvídať ani im zabrániť, vrátane vojenské akcie, občianske nepokoje, epidémie, blokády, zemetrasenia, záplavy, požiare, ako aj rozhodnutia alebo príkazy štátnych a miestnych orgánov, v dôsledku ktorých sa zmluvným stranám (alebo jednej zo zmluvných strán) ukladajú dodatočné povinnosti alebo sa ukladajú obmedzenia, ktoré znemožňujú ďalšie úplné alebo čiastočné plnenie dohody, ako aj iné činnosti alebo udalosti, ktoré existujú mimo vôle zmluvných strán.
 • Ak okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako 3 (tri) po sebe nasledujúce mesiace, každá zo zmluvných strán má právo odmietnuť ďalšie plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody a v tomto prípade nemá žiadna zo zmluvných strán nárok na náhradu prípadných škôd druhej zmluvnej strany.

XI. Ukončenie dohody

 • Dohoda môže byť kedykoľvek ukončená na podnet ktorejkoľvek zo zmluvných strán. Oznámenie o ukončení Dohody sa zašle druhej Zmluvnej strane e-mailom alebo prostredníctvom funkcie Platformy.
 • Ukončenie Zmluvy má za následok obmedzenie prístupu Klienta Platformy do Osobného kabinetu, ale nebráni Klientovi Platformy v používaní Platformy.
 • Ukončenie tejto Zmluvy nemá za následok zánik záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré vznikli počas jej platnosti.

XII. Záverečné ustanovenia

 • Zmluva nadobúda platnosť dňom doručenia oznámenia o ukončení registračného konania na Platforme v Osobnom kabinete Klientovi Platformy alebo zadaním Objednávky Klientom Platformy.
 • Každá Zmluvná strana zaručuje druhej Zmluvnej strane, že má potrebnú právnu spôsobilosť, ako aj všetky práva a právomoci potrebné a dostatočné na uzavretie a plnenie tejto Zmluvy v súlade s jej podmienkami.
 • Prijatím Zmluvy Klient Platformy dobrovoľne súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov na účely realizácie tejto Zmluvy.
 • Vlastník platformy samostatne určuje podmienky tejto Zmluvy a jej príloh, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov Ukrajiny. Vlastník platformy má právo samostatne meniť a/alebo dopĺňať podmienky tejto verejnej dohody a jej príloh. Vlastník platformy zároveň zaručuje a potvrdzuje, že aktuálna verzia textu tejto dohody a jej príloh zverejnená na platforme je platná.